Tietosuojaseloste

Tämä on BridgeWay Infra Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 19.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

BridgeWay Infra Oy, Korkea-Ahon tie 1199, 54300 Lappeenranta. Y-tunnus: 92540466-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markku Karppinen, markku.karppinen@bridgeway.fi, 050 3803 127 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja työntekijärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde ennen sopimusta).
- laki (verottajalle tehtävät ilmoitukset, kuten työntekijäilmoitukset)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaisiin ja kumppaneihin, asiakassuhteen ylläpito ja laskutus sekä työsuhde.

Henkilötietoja käsitellään liiketoiminnan näkökulmasta tavalla, joka ei ole ristiriidassa yksityisyyttä koskevien oikeuksien tai vapauksien kanssa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Työntekijärekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, työnimike, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), veronumero, syntymäaika, muut työsuhteeseen liittyvät tiedot

Henkilötietoja tallennetaan vain niin kauan kuin sopimusvelvoitteiden täyttäminen edellyttää. Kun henkilötietojasi käsitellään muulla laillisella perusteella, kuten oikeutetun edun mukaisesti, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään tietojenkäsittelijöitä. Nämä tietojenkäsittelijät ovat tyypillisesti pilvipalvelujen tai muiden IT-palvelujen toimittajia.

Yrityksen ja tietojenkäsittelijöiden välillä noudatetaan tietojenkäsittelysopimuksia yksityisyyden suojaamiseksi. Jos tietojenkäsittelijät sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, yritys varmistaa lailliset perusteet tällaisille kansainvälisille siirroille käyttämällä EU-mallilausekkeita tai vastaavaa kulloinkin laillista siirtomekanismia. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).